شرکت مهندسی بخار الکترونیک

شير يك طرفه Check valve

همان طور كه از اسم آن برمي آيد این نوع از شیرها از باز پس زدن جريان در يك لوله جلوگيري مي نمايد و به عبارت ديگر سيال فقط از يك طرف آن مي تواند وارد شود و زماني كه در يك مسير قرار دارد جريان سيال از طريق برعكس آن غير ممكن است. (در ساير شيرها محل ورود سيال به شير مطرح نيست و مي تواند از دو طرف آن باشد. ليكن در اينجا فقط سيال از يك طرف شيرمي تواند وارد شود) به همين علت اگر در محلي قراردارد و مي خواهيم جريان را درمسيرمخالف عادي خود عبور دهيم بايستي اين شير را برعكس نمائيم و يا اينكه داخل آنرا درآوريم كه در اين صورت حالت شيريك طرفه را از دست خواهد داد.
شيرهاي يك طرفه در دو طرح اساسي بنام شيريك طرفه لولايي و شيريك طرفه فشاري ساخته مي شود كه در زير به توضيح آنها مي پردازیم:

شيريك طرفه لولايي

 

اين شير كه مصرف بيشتري دارد داراي بدنه و درپوش مي باشد كه درون آن ديسكي كه ممكن است يكي يا دوتايي باشد بوسيله پين مخصوصي به بدنه لولا شده وآويزان مي باشد. البته در نوع دو تايي آن اين پين بين دو ديسك قرار دارد. جريان سيال درموقع ورود ديسك را به طرف مسير خود بلند كرده واز اطراف آن عبور ميكند و درموقع قطع جريان دسيك به نشيمنگاه چسبيده و اجازه برگشت به سيال را نمي دهد.

شير يك طرفه پيستوني

در شير يك طرفه پيستوني از نظرشكل داخلي شبيه شير فلكه اي مي باشد كه جريان باعث فشار پيستون به طرف بالا و انتقال جريان شده كه جهت عكس آن پيستون به طرف پائين آمده و مانع از برگشت سيال به طرف ورودي مي شود. اين نوع شير به همراه 

شير ساچمه اي و زاويه دار جهت جلوگيري از پديده لرزش در اثر فشار در مسير خطوط لوله برده مي شود.

شير يك طرفه كره اي

اين نوع شيريك طرفه در دو نوع كره اي افقي و عمودي وجود دارد. در نوع عمودي مسير جريان مستقيم است و اين شير بيشتر در جاهائي كه قطع جريان به صورت فوري لازم باشد بكار مي رود. نحوه كار اين نوع شيربدين صورت است كه مسير سيال ورودي يك كره را در داخل سيال معلق نگهداشته و سيال از اطراف آن به طرف ديگر مي رود و وقتي كه جريان سيال برعكس شود كره مورد نظر در نشيمنگاه خود نشسته كه مانع از عبور سيال به طرف ورودي مي شود. يكي از مزاياي اين نوع شير يك طرفه استفاده ازآنها در سيالاتي كه ويسكوزيته آنها بسيار زياد است می باشد.

شير يکطرفه پيستوني

شیر یکطرفه دریچه ای

شیر یکطرفه دریچه ای  لاستیکی